<meta name="google-site-verification" content="cVo9DeAJZM5U7PSBfg7rTyVCEfSBvo0FLjni61FilHE" /> เช่าโปรเจคเตอร์ , เช่าทีวี 40นิ้ว-72นิ้ว , ถ่ายVDO Live Streaming , เช่าเครื่องเสียง , เช่าจอLED T.0952915356 เครื่องเสียง เช่าโปรเจคเตอร์ , เช่าทีวี 40นิ้ว-72นิ้ว , ถ่ายVDO Live Streaming , เช่าเครื่องเสียง , เช่าจอLED T.0952915356 เครื่องเสียง  


เช่าเครื่องเสียง งานขนาดเล็ก 
                               - งานประชุม
                               - งานออกบูธ
                               จำนวนคนไม่เกิน 50 คน
 

เช่าเครื่องเสียง ขนาดกลาง
                                       - งานประชุม
                                       - งานแต่ง
                                       - งานออกบูธ
                                    จำนวนคนไม่เกิน 120 คน


เช่าเครื่องเสียง
                                     - งานออกบูธ
                                     - งานแต่ง
                                     - มินิคอนเสิร์ต,คาราโอเกะ
                                    จำนวนคนไม่เกิน 120 คน